?

?

?

?

Vision / Mission

วิสัยทัศน์

?เราจะเป็นผู้นำในการดำเนินการให้บริการด้านงานล้างถังเคมี ถังเชื้อเพลิงและแยกงานบริการล้างถังน้ำมันดิบ ล้างถังน้ำมันภายในสถานีบริการน้ำมันด้วยระบบปิด ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด และมีต้นทุนที่สามารถแข่งขันได้กับระบบเก่า เป็นรายแรกของอาเซียน?

?


?

พันธกิจ

เราต้องเป็นผู้บริการอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและคำนึงถึงความปลอดภัย ในสายตาของลูกค้าและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน